ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ઘઉંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of wheat

આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 418 થી 458 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 428 થી 521 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 445 થી 492 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 350 થી 518 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 422 થી 490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 431 થી 466 … Read more

ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ઘઉંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of wheat

આજના ઘઉંના બજાર ભાવ પોરબંદરમાં આજના ભાવ 360 થી 414 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 400 થી 465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 415 થી 487 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભેસાણમાં આજના ભાવ 0 થી 450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલપુરમાં આજના ભાવ 305 થી 440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધ્રોલમાં આજના ભાવ 356 થી 461 … Read more

મગફળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના – Groundnut prices

 જાડી મગફળીના – Groundnut prices પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1050 થી 1365 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. માણાવદરમાં આજના ભાવ 1525 થી 152 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. હળવદમાં આજના ભાવ 1000 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દાહોદમાં આજના ભાવ 1240 થી 1300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડી વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 1100 થી 1101 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ … Read more

ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ઘઉંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of wheat

આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 415 થી 453 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 416 થી 480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 389 થી 475 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 300 થી 536 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 400 થી 530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 411 થી 474 … Read more

ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ઘઉંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of wheat

આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 420 થી 465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 414 થી 518 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 386 થી 507 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 350 થી 571 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 440 થી 520 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 380 થી 495 … Read more

ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ઘઉંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of wheat

આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 419 થી 462 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 428 થી 508 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 380 થી 517 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 350 થી 575 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 430 થી 530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 351 થી 509 … Read more

મગફળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના – Groundnut prices

 જાડી મગફળીના – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1270 થી 1551 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 940 થી 1461 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1265 થી 1471 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 1031 થી 1430 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1100 થી 1360 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 1070 થી … Read more

ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ઘઉંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of wheat

આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 425 થી 470 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 428 થી 494 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 380 થી 513 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 300 થી 622 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 425 થી 521 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 380 થી 532 … Read more

મગફળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના – Groundnut prices

જાડી મગફળીના – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1220 થી 1530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1050 થી 1350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 1062 થી 1446 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 1200 થી 1430 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1000 થી 1430 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના ભાવ 1394 થી … Read more

ઘઉંમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ઘઉંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of wheat

આજના ઘઉંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 417 થી 466 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 390 થી 609 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 425 થી 440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 410 થી 470 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 432 થી 680 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 405 થી 511 … Read more