મગફળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા ખાસ જાણી લો આજના મગફળીના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

 જાડી મગફળીના – Groundnut prices અમરેલીમાં આજના ભાવ 1040 થી 1452 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સા.કુંડલામાં આજના ભાવ 1350 થી 1460 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપૂરમાં આજના ભાવ 1191 થી 1446 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1000 થી 1450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 1070 થી 1446 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 925 થી … Read more

મગફળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા ખાસ જાણી લો આજના મગફળીના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

 જાડી મગફળીના – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1270 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 900 થી 1470 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સા.કુંડલામાં આજના ભાવ 1300 થી 1450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપૂરમાં આજના ભાવ 1196 થી 1411 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1030 થી 1425 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 1054 થી … Read more

મગફળીમાં(માંડવીમાં) રેકોર્ડબ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના મગફળીના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

 જાડી મગફળીના – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1180 થી 1563 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1200 થી 1436 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સા.કુંડલામાં આજના ભાવ 1200 થી 1491 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપૂરમાં આજના ભાવ 1005 થી 1436 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1105 થી 1375 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 1065 થી … Read more

મગફળીમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

જાડી મગફળીના – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1200 થી 1548 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1010 થી 1441 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સા.કુંડલામાં આજના ભાવ 1330 થી 1401 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપૂરમાં આજના ભાવ 980 થી 1451 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1135 થી 1380 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 1053 થી … Read more

મગફળીમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

જાડી મગફળીના – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1130 થી 1511 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1105 થી 1403 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સા.કુંડલામાં આજના ભાવ 1166 થી 1441 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપૂરમાં આજના ભાવ 996 થી 1396 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1000 થી 1305 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 890 થી … Read more

મગફળીમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

જાડી મગફળીના – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1100 થી 1529 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સા.કુંડલામાં આજના ભાવ 1350 થી 1460 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપૂરમાં આજના ભાવ 1021 થી 1436 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1055 થી 1415 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 1055 થી 1311 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 870 થી … Read more

મગફળીમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

જાડી મગફળીના – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1270 થી 1536 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1120 થી 1444 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સા.કુંડલામાં આજના ભાવ 1171 થી 1421 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપૂરમાં આજના ભાવ 1010 થી 1456 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 1052 થી 1366 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1346 થી … Read more

મગફળીમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

જાડી મગફળીના – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1150 થી 1469 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સા.કુંડલામાં આજના ભાવ 1145 થી 1431 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપૂરમાં આજના ભાવ 1031 થી 1436 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1030 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 1052 થી … Read more

મગફળીમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

જાડી મગફળીના – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1100 થી 1439 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સા.કુંડલામાં આજના ભાવ 1130 થી 1445 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપૂરમાં આજના ભાવ 1011 થી 1391 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિસાવદરમાં આજના ભાવ 1044 થી 1296 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1188 થી … Read more

મગફળીમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

જાડી મગફળીના – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1065 થી 1406 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1252 થી 1417 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સા.કુંડલામાં આજના ભાવ 1330 થી 1331 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જીણી મગફળીના ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1100 થી 1386 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1232 થી 1404 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાજુલામાં આજના … Read more