દિવાળી અને નવા વર્ષ વચ્ચે છે ધોકો, જાણો આનું કારણ 

Gray Frame Corner

આ વર્ષે દિવાળી 24-10-2022 સોમવારે રહશે ખાલી દિવસ એટલે કે ધોકો રહેશ 25-10-2022 મંગળવારે રહેશે નૂતનવર્ષ /ભાઈબીજ 26-10-2022 બુધવારે રહેશે.

ધોકો એટલે શું?

ધોકો એટલે કે દિવાળી અને નૂતનવર્ષ  વચ્ચે આવતો  વધારાનો દિવસ

ધોકો એટલે શું?

ધોકો એટલે શું?

ધોકો એટલે શું?

ધોકો એટલે શું?