શું તમને છે? JCB નો રંગ પીળો જ કેમ હોય છે?

JCB નો રંગ લાલ, સફેદ, વાદળી કેમ નથી હોતો? તો  જાણીયે 

ભારતમાં JCB નામ એક કંપનીનું નામ છે. તમે તમારી આસપાસના JCB મશીન જોયા જ હશે.

JCB નો રંગ શા માટે પીળો જ રાખવામાં આવે છે.

JCB વિશ્વનું પ્રથમ મશીન છે જે 1945 માં બનાવવામાં આવ્યું હતું. 

JCB નું નામ તેના શોધક જોસેફ સિરિલ બેમફોર્ડ પરથી રાખવામાં આવ્યું. 

આવી અવનવી સ્ટોરીજાણવા માટે અમારી વેબસાઈટ www.dandadda.in  સાથે જોડાયેલા રહો.