કપાસ ના ભાવમાં અચાનક મોટો ઉછાળો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1400 થી 1490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1050 થી 1465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1200 થી 1441 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1310 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 552 થી 1397 … Read more

કપાસ ના ભાવમાં અચાનક મોટો ઉછાળો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ અમરેલીમાં આજના ભાવ 1010 થી 1479 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1180 થી 1481 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1350 થી 1485 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1300 થી 1486 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાબરામાં આજના ભાવ 1420 થી 1511 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 1300 થી 1445 … Read more

કપાસ ના ભાવમાં અચાનક મોટો ઉછાળો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1380 થી 1480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 970 થી 1489 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1200 થી 1480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1340 થી 1546 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 801 થી 1428 … Read more

આજે કપાસ ના ભાવ ઊંચે આસમાને પહોચ્યા, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ અમરેલીમાં આજના ભાવ 1291 થી 1320 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1480 થી 1498 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તારીખ :- 16/06/2023 માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ બોટાદ 1480 1498 અમરેલી 1291 1320

આજે કપાસ ના ભાવ ઊંચે આસમાને પહોચ્યા, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1400 થી 1530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 900 થી 1498 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1151 થી 1491 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1390 થી 1550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1270 થી 1447 … Read more

આજે કપાસ ના ભાવ ઊંચે આસમાને પહોચ્યા, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1400 થી 1541 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1251 થી 1511 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1340 થી 1555 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 800 થી 1432 … Read more

આ શહેરમાં કપાસનો સૌથી ઊંચો ભાવ બોલાયો ?, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1400 થી 1559 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 990 થી 1525 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1300 થી 1521 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1350 થી 1521 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1460 થી 1561 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1200 થી 1500 … Read more

આજે કપાસમાં સૌથી ઊંચો ભાવ ક્યાં બોલાયો ?, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1425 થી 1583 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1120 થી 1544 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1350 થી 1535 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1350 થી 1581 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1075 થી 1479 … Read more

આજે કપાસમાં સૌથી ઊંચો ભાવ ક્યાં બોલાયો ?, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1425 થી 1583 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1050 થી 1579 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1410 થી 1563 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1450 થી 1565 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1411 થી 1580 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1200 થી 1481 … Read more

આજે કપાસમાં સૌથી ઊંચો ભાવ ક્યાં બોલાયો ?, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1405 થી 1570 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1010 થી 1571 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1390 થી 1503 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1430 થી 1555 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1370 થી 1585 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1349 થી 1475 … Read more