કપાસ ના ભાવમાં અચાનક મોટો ઉછાળો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1400 થી 1490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1050 થી 1465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1200 થી 1441 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1310 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 552 થી 1397 … Read more

એરંડા ના ભાવમાં અચાનક મોટો ઉછાળો, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 1021 થી 1118 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 926 થી 1136 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 900 થી 1162 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 900 થી 1165 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 1050 થી 1137 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1100 થી … Read more

કપાસ ના ભાવમાં અચાનક મોટો ઉછાળો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ અમરેલીમાં આજના ભાવ 1010 થી 1479 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1180 થી 1481 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1350 થી 1485 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1300 થી 1486 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાબરામાં આજના ભાવ 1420 થી 1511 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 1300 થી 1445 … Read more

એરંડા ના ભાવમાં અચાનક મોટો ઉછાળો, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price કાલાવડમાં આજના ભાવ 1000 થી 1110 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1100 થી 1160 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1095 થી 1096 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1081 થી 1141 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કોડીનારમાં આજના ભાવ 1030 થી 1148 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 800 થી … Read more

કપાસ ના ભાવમાં અચાનક મોટો ઉછાળો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1380 થી 1480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 970 થી 1489 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1200 થી 1480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1340 થી 1546 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 801 થી 1428 … Read more

એરંડા ના ભાવમાં અચાનક મોટો ઉછાળો, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 1075 થી 1160 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 931 થી 1146 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 800 થી 1150 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 1000 થી 1180 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1100 થી 1155 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 901 થી … Read more

આજે કપાસ ના ભાવ ઊંચે આસમાને પહોચ્યા, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ અમરેલીમાં આજના ભાવ 1291 થી 1320 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1480 થી 1498 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તારીખ :- 16/06/2023 માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ બોટાદ 1480 1498 અમરેલી 1291 1320

આજે એરંડા ના ભાવ ઊંચે આસમાને પહોચ્યા, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price અમરેલીમાં આજના ભાવ 970 થી 1108 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મમાંડલમાં આજના ભાવ 1401 થી 1801 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહેસમાણમામાં આજના ભાવ 1021 થી 1165 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિરપુરમાં આજના ભાવ 1076 થી 1172 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. માણસામામાં આજના ભાવ 1160 થી 1189 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોજારીયમામાં આજના ભાવ 1160 થી … Read more

આજે કપાસ ના ભાવ ઊંચે આસમાને પહોચ્યા, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1400 થી 1530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 900 થી 1498 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1151 થી 1491 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1390 થી 1550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1270 થી 1447 … Read more

આજે એરંડા ના ભાવ ઊંચે આસમાને પહોચ્યા, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 980 થી 1112 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 900 થી 1136 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 900 થી 1111 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 900 થી 1107 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 970 થી 1099 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 925 થી … Read more