કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ અમરેલીમાં આજના ભાવ 1355 થી 1700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1580 થી 1682 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1500 થી 1700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1690 થી 1801 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1021 થી 1648 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 1001 થી 1716 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ અમરેલીમાં આજના ભાવ 1135 થી 1709 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1589 થી 1700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1550 થી 1715 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1611 થી 1762 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1350 થી 1650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 1251 થી 1716 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1600 થી 1732 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1170 થી 1710 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1500 થી 1670 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1650 થી 1715 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1591 થી 1768 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1200 થી 1648 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1580 થી 1706 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1200 થી 1712 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1400 થી 1670 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1550 થી 1685 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1600 થી 1761 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1200 થી 1651 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1550 થી 1703 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1300 થી 1695 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1400 થી 1672 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1500 થી 1685 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1440 થી 1650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 1501 થી 1701 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1550 થી 1700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1200 થી 1715 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1400 થી 1680 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1500 થી 1675 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1650 થી 1761 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1401 થી 1656 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1590 થી 1717 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1180 થી 1725 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1600 થી 1700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1550 થી 1710 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1670 થી 1786 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1320 થી 1669 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1550 થી 1725 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 990 થી 1738 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1620 થી 1721 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1550 થી 1700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1608 થી 1803 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1432 થી 1657 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1590 થી 1721 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1125 થી 1746 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1601 થી 1731 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1550 થી 1705 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1591 થી 1822 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1330 થી 1668 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1660 થી 1751 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1300 થી 1749 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1610 થી 1760 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1600 થી 1735 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1641 થી 1807 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1420 થી 1688 … Read more