આજે કપાસમાં સૌથી ઊંચો ભાવ ક્યાં બોલાયો ?, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1400 થી 1546 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1539 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1400 થી 1511 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1425 થી 1510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1350 થી 1552 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1080 થી 1451 … Read more

આજે કપાસમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1400 થી 1511 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1015 થી 1493 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1151 થી 1431 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1475 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1370 થી 1526 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 852 થી 1415 … Read more

આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , તમામ પાકો, શાકભાજી, કઠોળ ના બજાર ભાવ, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

 આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1400 થી 1511 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 418 થી 458 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 427 થી 530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 800 થી 1050 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 450 થી 500 રૂપીયા ભાવ … Read more

આજે કપાસમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 1290 થી 1469 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 1001 થી 1421 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાજુલામાં આજના ભાવ 1200 થી 1400 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. હળવદમાં આજના ભાવ 1050 થી 1422 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. માણાવદરમાં આજના ભાવ 1465 થી 1550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિછીયામાં આજના ભાવ 1397 થી 1508 … Read more

આજે કપાસમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1414 થી 1515 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 985 થી 1510 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1151 થી 1481 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1375 થી 1551 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1070 થી 1400 … Read more

આજે કપાસમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1380 થી 1464 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 945 થી 1476 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1200 થી 1431 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1350 થી 1465 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1400 થી 1541 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 945 થી 1400 … Read more

આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , તમામ પાકો, શાકભાજી, કઠોળ ના બજાર ભાવ, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

 આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1380 થી 1464 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 421 થી 463 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 431 થી 550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 680 થી 980 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 450 થી 511 રૂપીયા ભાવ … Read more

આજે કપાસમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1350 થી 1463 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 986 થી 1418 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1280 થી 1420 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1380 થી 1440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1380 થી 1501 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 875 થી 1379 … Read more

આજે કપાસમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1380 થી 1469 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1470 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1200 થી 1440 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1350 થી 1450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1400 થી 1517 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 700 થી 1376 … Read more

આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , તમામ પાકો, શાકભાજી, કઠોળ ના બજાર ભાવ, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1380 થી 1469 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 418 થી 460 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 426 થી 541 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 411 થી 880 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 450 થી 490 રૂપીયા ભાવ … Read more