જીરુમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના જીરુંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Jeera

આજના જીરુંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 6900 થી 7650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 4901 થી 7826 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 6001 થી 7701 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 6150 થી 8315 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 6700 થી 7850 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 2700 થી 7911 … Read more

જીરુમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના જીરુંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Jeera

આજના જીરુંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 6880 થી 7700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 5000 થી 8190 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 6000 થી 8151 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 6001 થી 7976 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 5812 થી 8100 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 5000 થી 7100 … Read more

જીરુમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના જીરુંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Jeera

આજના જીરુંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 5700 થી 6450 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 4401 થી 6351 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 5250 થી 6125 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 4600 થી 6425 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 5200 થી 6536 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 2900 થી 6540 … Read more

જીરુમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના જીરુંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Jeera

આજના જીરુંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 5550 થી 6350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 4101 થી 6251 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 4700 થી 6021 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 4400 થી 6425 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 5000 થી 6301 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 2500 થી 6400 … Read more

જીરુના ભાવમાં અકસાથે મોટો ઉછાળો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના જીરુંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Jeera

આજના જીરુંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 5400 થી 6250 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 4401 થી 6351 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 4001 થી 6001 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 4995 થી 6230 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 5000 થી 6191 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 2400 થી 6610 … Read more

જીરુમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના જીરુંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Jeera

આજના જીરુંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 5300 થી 6200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 4600 થી 6326 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 4600 થી 5851 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 4900 થી 6240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 5000 થી 6200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 3000 થી 6200 … Read more

જીરુમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના જીરુંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Jeera

આજના જીરુંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 5300 થી 5850 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 4101 થી 6076 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 4500 થી 5752 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 4800 થી 6050 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 5000 થી 6001 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 3500 થી 6000 … Read more

જીરુમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના જીરુંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Jeera

આજના જીરુંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 5100 થી 5640 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 4201 થી 6001 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 4000 થી 5791 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 4975 થી 6061 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 4500 થી 5711 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 2750 થી 5825 … Read more

જીરુમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના જીરુંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Jeera

આજના જીરુંના બજાર ભાવs રાજકોટમાં આજના ભાવ 5150 થી 5700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 4000 થી 5901 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 3800 થી 5751 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 4875 થી 6020 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 4500 થી 5712 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 2350 થી 5899 … Read more

જીરુમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના જીરુંના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of Jeera

આજના જીરુંના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 5150 થી 5690 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 3800 થી 5851 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 4700 થી 5766 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 4550 થી 5850 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 4500 થી 5015 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 2700 થી 5872 … Read more