આજના કપાસની માર્કેટ ના ભાવ (14 મી નવેમ્બર 2022 મુજબ)

નીચેના કોષ્ટકમાં સમગ્ર ભારતમાં કપાસના બજાર દરો છે. તે કપાસના લઘુત્તમ, મહત્તમ અને મોડલ દરનો ઉલ્લેખ કરે છે

 

 

 

 

Leave a Comment