હવે ઘેર બેઠા ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી – Driving licence

હવે ઘેર બેઠા ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો : ગુજરાત રાજ્યમાં કાયદેસર રીતે હવે મોટર વાહન ચલાવવા માટે, વ્યક્તિ પાસે માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ હોવું જરૂરી છે. લર્નિંગ લાયસન્સ ધરાવતી વ્યક્તિ દ્વારા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવી શકાય છે. ગુજરાત RTO દ્વારા મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988 ની જોગવાઈઓ અનુસાર ગુજરાતમાં લર્નિંગ લાઇસન્સ જારી કરવામાં આવે છે.

હવે ઘેર બેઠા ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો

હવે ઘેર બેઠા ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવો : નવા ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ માટે લર્નીંગ લાઇસન્સ લેવા માટેની અરજી આવશ્યક છે. ગુજરાતમાં જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાયસન્સ 6 મહિનાના સમયગાળા માટે માન્ય ગણાય છે અને કાયમી લાઇસન્સ માટે અરજી 30 દિવસ પછી અથવા લર્નિંગ લાયસન્સ જારી થયાની તારીખથી 180 દિવસની અંદર કરવું ફરજિયાત છે. ગુજરાત લર્નિંગ લાયસન્સ નીચે દર્શાવેલ પ્રક્રિયાને અનુસરીને વ્યક્તિ મેળવી શકે છે.

યોગ્યતા

• ગીયર વિનાના 2 વ્હીલ વાળા વાહનનું લાઇસન્સ મેળવવા 16 વર્ષની વય પૂર્ણ કરી હોવી જરૂરી છે.
• ગીયર સાથેના 2 વ્હીલ વાળા વાહનો, મોટરકાર, ટ્રેક્ટર અને અન્ય બિન ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનનું લાઇસન્સ મેળવવા માટે 18 વર્ષની વય પૂર્ણ કરેલી હોવી જરૂરી છે.
• ટ્રાન્સપોર્ટ વાહન માટે વ્યક્તિએ 20 વર્ષની વય પૂર્ણ કરેલી હોવી જોઇએ અને વધુમાં તેણે ધો 8 પાસ કરેલું હોવું જરૂરી છે તેમજ તેને ઓછા વજનના વાહનો ચલાવવાનો એક વર્ષનો અનુભવ પણ હોવો જોઇએ.

જરૂરી દસ્તાવેજો
ઉમરનો પુરાવો :

• શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર
• જન્મનો દાખલો
• પાસપોર્ટ.

સરનામાનો પુરાવો :

• શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર
• પાસપોર્ટ
• એલઆઇસી પોલીસી
• મતદાર ઓળખપત્ર
• લાઇટબિલ,
• ટેલિફોનબિલ
• સરનામા સાથેનો મકાનો વેરો
• સેન્ટ્રલ કે સ્ટેટ અથવા સ્થાનિક સરકારની પે સ્લિપ અથવા અરજીકર્તાનું સોગંદનામુ સરનામાના પુરાવારૂપે રજૂ કરવાનું રહેશે.

અરજી ફી
લર્નીંગ લાઇસન્સ અને ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સની ફી એક સાથે જ ભરવાની હોય છે.

• લર્નીંગ લાઇસન્સ મેળવવા રૂ. 50 ટેસ્ટ ફી વત્તા રૂ.150 વાહનની કેટેગરીદીઠ આપવા ફરજિયાત છે.
• સ્માર્ટ કાર્ડ ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ માટે રૂ.200 અને વાહનોની શ્રેણી દીઠ રૂ.300 ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ માટે આપવા ફરજિયાત છે.

પરિક્ષા પધ્ધતિ
લર્નીંગ લાઇસન્સ મેળવવા, કમ્પ્યુટરથી નોલેજ ટેસ્ટ પાસ કરવી આવશ્યક છે.

• નીતિ નિયમો, ટ્રાફિકના સાઇનેજ(નિશાન) જેવા વિષયો ટેસ્ટમાં સામેલ કરેલા હોય છે.
• ટેસ્ટમાં 15 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે, પાસ થવા માટે તે પૈકી 11 પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપવા આવશ્યક છે.
પ્રત્યેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવા 48 સેકન્ડનો સમય આપવામાં આવશે.
• ટેસ્ટમાં સફળ ન થનાર વ્યક્તિ 24 કલાકના સમય બાદ ફરીથી ટેસ્ટ માટેની અપીલ દાખલ કરી શકે છે.
• જે વ્યક્તિ પાસે લર્નીંગ લાઇસન્સ છે અથવા ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ છે તે વર્તમાન ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સમાં વાહનની વધારાની શ્રેણી ઉમેરવા માટે અરજી કરી શકે છે, તેને કમ્પ્યુટર પર નોલેજ ટેસ્ટ આપવામાંથી મુક્તિ પણ આપવામાં આવે છે.

નોંધ : કાયમી ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે ડ્રાઇવીંગની પરીક્ષા આપવી ખુબજ જરૂરી છે

અરજી કરવા માટે લિંક ઉપર ક્લિક કરો
https://parivahan.gov.in/parivahan/

પરીક્ષામાં પૂછાતા પ્રશ્નોના નમૂના માટે લિંક ઉપર ક્લિક કરો
https://parivahan.gov.in/

Leave a Comment