મગફળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

Groundnut prices

જાડી મગફળીના ભાવ – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1120 થી 1411 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 870 થી 1355 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કોડીનારમાં આજના ભાવ 1075 થી 1253 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1040 થી 1358 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 965 થી 1326 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1050 … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

Market price of cotton

કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1575 થી 1680 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1090 થી 1673 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1550 થી 1655 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1575 થી 1746 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1435 થી 1663 રૂપીયા … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

કપાસના બજાર ભાવ – Market price of cotton રાજકોટમાં આજના ભાવ 1650 થી 1720 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1723 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1600 થી 1710 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1500 થી 1730 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1680 થી 1759 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

કપાસના બજાર ભાવ – Market price of cotton રાજકોટમાં આજના ભાવ 1650 થી 1720 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1723 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1600 થી 1710 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1500 થી 1730 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1680 થી 1759 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના … Read more

મગફળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

જાડી મગફળીના ભાવ – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1120 થી 1365 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 830 થી 1330 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કોડીનારમાં આજના ભાવ 1100 થી 1292 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1195 થી 1339 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 975 થી 1336 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1060 … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

કપાસના બજાર ભાવ – Market price of cotton રાજકોટમાં આજના ભાવ 1650 થી 1720 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1723 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1600 થી 1710 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1500 થી 1730 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1680 થી 1759 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના … Read more

મગફળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

જાડી મગફળીના ભાવ – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1090 થી 1340 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 800 થી 1350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કોડીનારમાં આજના ભાવ 1110 થી 1288 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1205 થી 1329 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 971 થી 1361 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1000 … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

કપાસના બજાર ભાવ – Market price of cotton રાજકોટમાં આજના ભાવ 1670 થી 1760 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1320 થી 1744 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1600 થી 1731 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1500 થી 1750 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1650 થી 1789 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

Market price of cotton

કપાસના બજાર ભાવ – Market price of cotton રાજકોટમાં આજના ભાવ 1670 થી 1770 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1070 થી 1755 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1650 થી 1750 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1600 થી 1768 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1650 થી 1791 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના … Read more

મગફળીમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના તમામ બજારોના ભાવ – Groundnut prices

જાડી મગફળીના ભાવ – Groundnut prices રાજકોટમાં આજના ભાવ 1090 થી 1340 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 800 થી 1309 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કોડીનારમાં આજના ભાવ 1115 થી 1250 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1251 થી 1330 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 981 થી 1336 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1050 … Read more