આજે કપાસમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1610 થી 1776 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1130 થી 1780 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1600 થી 1751 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1550 થી 1760 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1600 થી 1780 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1400 થી 1738 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1570 થી 1764 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1510 થી 1760 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1652 થી 1755 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1700 થી 1790 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1625 થી 1812 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1538 થી 1701 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1540 થી 1640 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1641 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1500 થી 1611 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1500 થી 1635 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1582 થી 1735 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1271 થી 1586 … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,વેચતા પહેલા જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ   રાજકોટમાં આજના ભાવ 1530 થી 1630 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1330 થી 1621 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1500 થી 1610 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.  જસદણમાં આજના ભાવ 1425 થી 1625 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1500 થી 1707 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1300 થી 1551 … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

Market price of cotton

કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1575 થી 1680 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1090 થી 1673 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1550 થી 1655 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1575 થી 1746 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1435 થી 1663 રૂપીયા … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

કપાસના બજાર ભાવ – Market price of cotton રાજકોટમાં આજના ભાવ 1650 થી 1720 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1723 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1600 થી 1710 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1500 થી 1730 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1680 થી 1759 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

કપાસના બજાર ભાવ – Market price of cotton રાજકોટમાં આજના ભાવ 1650 થી 1720 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1723 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1600 થી 1710 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1500 થી 1730 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1680 થી 1759 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

કપાસના બજાર ભાવ – Market price of cotton રાજકોટમાં આજના ભાવ 1650 થી 1720 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1723 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1600 થી 1710 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1500 થી 1730 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1680 થી 1759 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

કપાસના બજાર ભાવ – Market price of cotton રાજકોટમાં આજના ભાવ 1670 થી 1760 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1320 થી 1744 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1600 થી 1731 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1500 થી 1750 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1650 થી 1789 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

Market price of cotton

કપાસના બજાર ભાવ – Market price of cotton રાજકોટમાં આજના ભાવ 1670 થી 1770 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1070 થી 1755 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1650 થી 1750 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1600 થી 1768 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1650 થી 1791 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના … Read more