આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડ ના બજાર ભાવ , કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા વગેરે… | Market Yard

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1550 થી 1680 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1095 થી 1691 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1480 થી 1673 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1400 થી 1660 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1590 થી 1755 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1256 થી 1609 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1540 થી 1722 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1180 થી 1728 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1550 થી 1720 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1550 થી 1721 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1571 થી 1764 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1355 થી 1643 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1580 થી 1731 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1750 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1601 થી 1721 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1500 થી 1710 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1575 થી 1775 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1400 થી 1682 … Read more

આજે કપાસમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1610 થી 1776 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1130 થી 1780 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1600 થી 1751 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1550 થી 1760 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1600 થી 1780 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1400 થી 1738 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1560 થી 1745 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1280 થી 1718 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1601 થી 1725 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1625 થી 1720 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1561 થી 1770 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1448 થી 1701 … Read more

કપાસમાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ,વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

આજના કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1580 થી 1690 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1000 થી 1692 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1550 થી 1660 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1550 થી 1685 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1500 થી 1755 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1461 થી 1614 … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

Market price of cotton

કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટમાં આજના ભાવ 1700 થી 1800 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1140 થી 1790 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1740 થી 1780 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 1700 થી 1780 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદમાં આજના ભાવ 1651 થી 1831 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 1678 થી 1729 રૂપીયા … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – Market price of cotton

29 નવેમ્બર 2022, નવી દિલ્હી: આજના કોટન મંડી રેટ (29 નવેમ્બર 2022 ના રોજ) – નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં સમગ્ર ભારતમાં કપાસની મંડીનો દર છે. તે કપાસના લઘુત્તમ, મહત્તમ અને મોડલ દરનો ઉલ્લેખ કરે છે. મધ્ય ભારતમાં સૌથી વધુ દર મધ્યપ્રદેશના સનવાદ બજારમાં હતો. મહત્તમ દર 8800/- રૂ./ક્વિન. અને બજારમાં કુલ 70 ટનની આવક થઈ હતી. … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1800 થી 1887 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1881 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1650 થી 1870 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1725 થી 1870 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1770 થી 1951 … Read more

કપાસમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી,જાણો આજના કપાસના તમામ બજારોના ભાવ – કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવ

કપાસના બજાર ભાવ રાજકોટના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1810 થી 1910 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1290 થી 1910 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1725 થી 1911 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1775 થી 1875 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બોટાદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1780 થી 1966 … Read more