એરંડા ના ભાવમાં અચાનક મોટો ઉછાળો, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 1021 થી 1118 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 926 થી 1136 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 900 થી 1162 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 900 થી 1165 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 1050 થી 1137 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1100 થી … Read more

એરંડા ના ભાવમાં અચાનક મોટો ઉછાળો, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price કાલાવડમાં આજના ભાવ 1000 થી 1110 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1100 થી 1160 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. પોરબંદરમાં આજના ભાવ 1095 થી 1096 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના ભાવ 1081 થી 1141 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કોડીનારમાં આજના ભાવ 1030 થી 1148 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જસદણમાં આજના ભાવ 800 થી … Read more

એરંડા ના ભાવમાં અચાનક મોટો ઉછાળો, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 1075 થી 1160 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 931 થી 1146 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 800 થી 1150 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 1000 થી 1180 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1100 થી 1155 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 901 થી … Read more

આજે એરંડા ના ભાવ ઊંચે આસમાને પહોચ્યા, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price અમરેલીમાં આજના ભાવ 970 થી 1108 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મમાંડલમાં આજના ભાવ 1401 થી 1801 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહેસમાણમામાં આજના ભાવ 1021 થી 1165 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વિરપુરમાં આજના ભાવ 1076 થી 1172 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. માણસામામાં આજના ભાવ 1160 થી 1189 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોજારીયમામાં આજના ભાવ 1160 થી … Read more

આજે એરંડા ના ભાવ ઊંચે આસમાને પહોચ્યા, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 980 થી 1112 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 900 થી 1136 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 900 થી 1111 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 900 થી 1107 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 970 થી 1099 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 925 થી … Read more

આજે એરંડા ના ભાવ ઊંચે આસમાને પહોચ્યા, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 975 થી 1111 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 976 થી 1131 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 900 થી 1092 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 850 થી 1102 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 1000 થી 1120 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 941 થી … Read more

આ શહેરમાં એરંડાનો સૌથી ઊંચો ભાવ બોલાયો ?, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 991 થી 1120 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 941 થી 1126 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 900 થી 1070 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 850 થી 1100 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 1060 થી 1110 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1050 થી … Read more

આજે એરંડા માં સૌથી ઊંચો ભાવ ક્યાં બોલાયો ?, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 990 થી 1120 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 900 થી 1141 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 900 થી 1089 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 800 થી 1102 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 1000 થી 1115 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 951 થી … Read more

આજે એરંડા માં સૌથી ઊંચો ભાવ ક્યાં બોલાયો ?, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 990 થી 1120 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 901 થી 1111 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 900 થી 1102 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 800 થી 1086 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 1000 થી 1066 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 880 થી … Read more

આજે એરંડા માં સૌથી ઊંચો ભાવ ક્યાં બોલાયો ?, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 980 થી 1095 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 851 થી 1081 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 900 થી 1058 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 800 થી 1089 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 900 થી 1068 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 950 થી … Read more