આજનો એરંડા નો સૌથી ઊંચો ભાવ, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 990 થી 1085 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 801 થી 1081 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 800 થી 1078 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 800 થી 1060 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 950 થી 1040 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1000 થી … Read more

આજે એરંડામાં રેકોર્ડબ્રેક ભાવ બોલાયો , વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 970 થી 1070 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 900 થી 1086 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 800 થી 1016 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 800 થી 1050 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 900 થી 1025 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 960 થી … Read more

આજે એરંડામાં રેકોર્ડબ્રેક ભાવ બોલાયો , વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price હળવદમાં આજના ભાવ 1050 થી 1105 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાંકાનેરમાં આજના ભાવ 1020 થી 1060 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 912 થી 1068 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભચાઉમાં આજના ભાવ 1070 થી 1098 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભુજમાં આજના ભાવ 1041 થી 1081 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલપુરમાં આજના ભાવ 101 થી … Read more

આજે એરંડામાં રેકોર્ડબ્રેક ભાવ બોલાયો , વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 1000 થી 1106 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 951 થી 1131 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 950 થી 1095 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 800 થી 1095 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 1020 થી 1070 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1050 થી … Read more

આજે એરંડામાં રેકોર્ડબ્રેક ભાવ બોલાયો , વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 1012 થી 1124 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 1001 થી 1136 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 1000 થી 1121 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 800 થી 1111 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 950 થી 1068 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1000 થી … Read more

આજે એરંડામાં રેકોર્ડબ્રેક ભાવ બોલાયો , વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 960 થી 1138 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 1000 થી 1161 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 1000 થી 1142 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 800 થી 1138 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1021 થી 1113 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1100 થી … Read more

એરંડાના ભાવમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 1000 થી 1148 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 1000 થી 1171 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 1000 થી 1152 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 850 થી 1145 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1050 થી 1167 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1100 થી … Read more

એરંડાના ભાવમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 1000 થી 1140 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 911 થી 1156 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 900 થી 1117 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 850 થી 1148 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 1050 થી 1130 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1000 થી … Read more

એરંડાના ભાવમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 1050 થી 1162 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 1000 થી 1161 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 1000 થી 1151 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 900 થી 1167 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાલાવડમાં આજના ભાવ 1050 થી 1200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકૂડલામાં આજના ભાવ 1079 થી … Read more

એરંડાના ભાવમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ભાવ જાણી લો, જાણો આજના એરંડાના તમામ બજારોના ભાવ – Eranda prices

એરંડાના ભાવ – Eranda price રાજકોટમાં આજના ભાવ 1100 થી 1172 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 1081 થી 1171 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુનાગઢમાં આજના ભાવ 961 થી 1161 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામનગરમાં આજના ભાવ 900 થી 1156 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સાવરકુંડલામાં આજના ભાવ 1070 થી 1071 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જામજોધપુરમાં આજના ભાવ 1100 થી … Read more