ડુંગળીના ભાવમાં અચાનક વધારો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી મહુવામાં આજના ભાવ 172 થી 288 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલ ડુંગળી રાજકોટમાં આજના ભાવ 75 થી 250 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 53 થી 275 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 71 થી 266 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 31 થી 201 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના … Read more

આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , તમામ પાકો, શાકભાજી, કઠોળ ના બજાર ભાવ, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

 આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1400 થી 1511 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 418 થી 458 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 427 થી 530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 800 થી 1050 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 450 થી 500 રૂપીયા ભાવ … Read more

ડુંગળીના ભાવમાં અચાનક વધારો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

ડુંઆજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી —————————- લાલ ડુંગળી અમરેલીમાં આજના ભાવ 100 થી 200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 60 થી 300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમદાવાદમાં આજના ભાવ 140 થી 240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દાહોદમાં આજના ભાવ 80 થી 260 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વડોદરામાં આજના ભાવ 100 થી 240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સફેદ … Read more

આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , તમામ પાકો, શાકભાજી, કઠોળ ના બજાર ભાવ, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

 આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1380 થી 1464 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 421 થી 463 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 431 થી 550 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 680 થી 980 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 450 થી 511 રૂપીયા ભાવ … Read more

આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , તમામ પાકો, શાકભાજી, કઠોળ ના બજાર ભાવ, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1380 થી 1469 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 418 થી 460 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 426 થી 541 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 411 થી 880 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 450 થી 490 રૂપીયા ભાવ … Read more

આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , તમામ પાકો, શાકભાજી, કઠોળ ના બજાર ભાવ, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1350 થી 1530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 419 થી 463 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 430 થી 540 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 750 થી 911 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 440 થી 485 રૂપીયા ભાવ … Read more

આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , તમામ પાકો, શાકભાજી, કઠોળ ના બજાર ભાવ, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 424 થી 466 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 431 થી 558 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 850 થી 910 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 440 થી 490 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીના … Read more

આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , તમામ પાકો, શાકભાજી, કઠોળ ના બજાર ભાવ, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1551 થી 1625 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 416 થી 462 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 427 થી 544 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 675 થી 835 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 440 થી 485 રૂપીયા ભાવ … Read more

આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , તમામ પાકો, શાકભાજી, કઠોળ ના બજાર ભાવ, કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1521 થી 1581 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 413 થી 468 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 418 થી 518 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 580 થી 840 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 415 થી 480 રૂપીયા ભાવ … Read more

આજના તમામ બજારો ના બજાર ભાવ , કપાસ, મગફળી, ઘઉં, એરંડા, જીરું, બાજરી, ડુંગળી વગેરે… | Market Yard

આજના તમામાં માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ કપાસ બી.ટી.માં આજના ભાવ 1541 થી 1638 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનમાં આજના ભાવ 411 થી 467 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડામાં આજના ભાવ 425 થી 535 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર સફેદમાં આજના ભાવ 575 થી 930 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીમાં આજના ભાવ 425 થી 490 રૂપીયા ભાવ … Read more