ડુંગળીના ભાવમાં અચાનક વધારો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી મહુવામાં આજના ભાવ 172 થી 288 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલ ડુંગળી રાજકોટમાં આજના ભાવ 75 થી 250 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 53 થી 275 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 71 થી 266 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના ભાવ 31 થી 201 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમરેલીમાં આજના … Read more

ડુંગળીના ભાવમાં અચાનક વધારો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

ડુંઆજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી —————————- લાલ ડુંગળી અમરેલીમાં આજના ભાવ 100 થી 200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 60 થી 300 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અમદાવાદમાં આજના ભાવ 140 થી 240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. દાહોદમાં આજના ભાવ 80 થી 260 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વડોદરામાં આજના ભાવ 100 થી 240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સફેદ … Read more

ડુંગળીના ભાવમાં અચાનક વધારો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી મહુવામાં આજના ભાવ 192 થી 261 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 180 થી 214 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલ ડુંગળી રાજકોટમાં આજના ભાવ 35 થી 225 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 40 થી 185 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના ભાવ 61 થી 211 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જેતપુરમાં આજના … Read more

ડુંગળીના ભાવમાં અચાનક વધારો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી મહુવામાં આજના ભાવ 165 થી 244 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 150 થી 220 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલ ડુંગળી રાજકોટમાં આજના ભાવ 50 થી 220 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 40 થી 177 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના ભાવ 58 થી 73 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના … Read more

ડુંગળીમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી મહુવામાં આજના ભાવ 172 થી 271 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 184 થી 228 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલ ડુંગળી રાજકોટમાં આજના ભાવ 60 થી 230 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 40 થી 158 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના ભાવ 101 થી 102 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના … Read more

ડુંગળીમાં ભૂક્કા બોલાવતી તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી મહુવામાં આજના ભાવ 136 થી 261 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 160 થી 222 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલ ડુંગળી રાજકોટમાં આજના ભાવ 70 થી 225 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 34 થી 184 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના ભાવ 50 થી 90 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના … Read more

ડુંગળીના ભાવમાં અચાનક તેજી, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી મહુવામાં આજના ભાવ 90 થી 251 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 170 થી 218 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલ ડુંગળી રાજકોટમાં આજના ભાવ 60 થી 220 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 30 થી 183 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના ભાવ 112 થી 113 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના … Read more

ડુંગળીના ભાવમાં એકા એક તેજી નોમાહોલ, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી મહુવામાં આજના ભાવ 139 થી 238 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 136 થી 196 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલ ડુંગળી રાજકોટમાં આજના ભાવ 55 થી 170 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 42 થી 190 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના ભાવ 55 થી 118 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોડલમાં આજના … Read more

ડુંગળીના ભાવમાં એકા એક તેજી નોમાહોલ, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી           ——————————- લાલ ડુંગળી રાજકોટમાં આજના ભાવ 50 થી 205 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મોરબીમાં આજના ભાવ 50 થી 200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.  સફેદ ડુંગળીના બજાર ભાવ (22/04/2023) માર્કેટીંગ યાર્ડ નિચા ભાવ ઉચા ભાવ મહુવા       –        – ગોંડલ       … Read more

ડુંગળીના ભાવમાં એક સાથે ભયંકર ઉછાળો, વેચતા પહેલા ખાસ જાણીલો આજના ડુંગળીના તમામ બજારોના ભાવ – Market price onion

આજના ડુંગળીના બજાર ભાવ સફેદ ડુંગળી મહુવામાં આજના ભાવ 142 થી 243 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ગોંડલમાં આજના ભાવ 180 થી 226 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના ભાવ 146 થી 160 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લાલ ડુંગળી રાજકોટમાં આજના ભાવ 35 થી 170 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મહુવામાં આજના ભાવ 45 થી 181 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ભાવનગરમાં આજના … Read more